Tietosuojaseloste

JYVÄSKYLÄN TANSSIOPISTO-JYVÄSKYLÄN TANSSIYHDISTYS RY
OPPILASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Voimassa: 25.05.2018 alkaen

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n ylläpitämä Jyväskylän Tanssiopisto
  toimipisteet: Vapaudenkatu 48-50, 40100 Jkl
  Kalervonkatu 8, 40100 Jkl
  Vastuuhenkilö: Tanssiopiston rehtori Tuija Nikkilä
  Yhteystiedot: tuija.nikkila@jyvaskylantanssiopisto.org
  Puh. 0443699700 yhdistys@jyvaskylantanssiopisto.org jyvaskylantanssiopisto.org
 2. REKISTERIN NIMI
  Jyväskylän Tanssiopiston oppilasrekisteri
 3. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla 1 b-kohta ja laki taiteen perusopetuksesta 633/1998.
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE
  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.
 5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Jyväskylän Tanssiopiston oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen. Oppilasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja niiden mahdollistamiseksi.
 6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisterin tietosisällön muodostavat Jyväskylän Tanssiopiston oppilaana olemisen kannalta tarpeelliset tiedot:
  Oppilaan ja/tai hänen huoltajansa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  Lisäksi tietosisällön muodostavat oppilaan
  • syntymäaika
  • äidinkieli
  • oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot
  • opetuksen ja tapahtumien kannalta tarpeelliset tiedot
  • oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset
  • vapaaoppilaspaikkapäätökset
  • osallistujan ruoka-aine-allergiat tapahtumien osalta.
  Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua rekisterinpitäjän toimintaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseensopimukseen.
 7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta. Tietoja oppimäärän suorittamisesta sekä oppilaan saamasta arvioinnista saadaan opettajilta ja tieto maksusuoritusten tilanteesta taloushallinnon tietokannasta.
 8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman tai opintoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin.
 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
  Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Muulle henkilökunnalle tietoja luovutetaan rajoitetusti. Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat (oppilasrekisteri, ilmoittautumisjärjestelmä, tilitoimiston talouspalvelut ja
  perintätoimiston perintäpalvelut) toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu Rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.
 10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
  Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Markkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan käyttää oppilaitoksen sisäiseen markkinointiviestintään. Tilastollisia tietoja saatetaan anonyymisti luovuttaa esim. valtion, kaupungin/kunnan sekä Suomen tanssioppilaitosten liiton (STOPP ry) tilastollisiin vuosiraportteihin.
 11. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
  • pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
  • kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen käsitteleminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä osoitteeseen yhdistys@jyvaskylantanssiopisto.org.
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
 13. ILMOITUSVELVOLLISUUS
  Mahdollisessa tietovuototilanteessa Rekisterinpitäjä ilmoittaa 72 tunnin sisällä asiasta tietosuojaviranomaiselle sekä asianomaisille tietovuodon kohteille.