Tanssin opetustuokiot lopputyönä

  • Opetustuokion kesto on 20-30 min, tapaamiskertoja 2-3
  • Sovi ohjaavan opettajan kanssa sopivat havainnointi- ja opetustilaisuudet
  • Havainnoi ryhmää ennen opetuksia ja perehdy opetussuunnitelmaan
  • Suunnittele ja harjoittele tuokiot niin, että hallitset opettamasi asiat sujuvasti. Mieti etukäteen, miten annat palautetta
  • Tee kirjallinen suunnitelma, jossa selviää harjoitusten sisältö ja tavoite, liitä suunnitelmat oppimispäiväkirjaasi
  • Kirjoita kunkin tapaamiskerran jälkeen oppimispäiväkirjaasi, kuinka harjoitteet toimivat ja millä tavalla niitä voisi kehittää
  • Kerro oppimispäiväkirjassa myös koko prosessin etenemisestä ja arvioi lopuksi omaa oppimistasi

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

 ++++++
perehtyminen ja suunnitteluoppilas on suunnitellut opetustuokiotoppilas on suunnitellut opetustuokiot oppilaat ja tason huomioidenoppilas on suunnitellut opetustuokiot huolellisesti kohderyhmän, kontekstin ja osaamistavoitteet huomioiden
lajitaidotoppilas välittää tanssilajikohtaisia taitoja ja tietoja opetustilanteessaoppilaan perehtyneisyys opetettavan lajin taitoihin ja tietoihin välittyy opetustilanteessa selkeästioppilaan sisäistynyt suhde tanssilajiin välittyy opetustilanteen hallintana ja opetusmateriaalin soveltuvuutena kohderyhmälle
opetusmenetelmätoppilas käyttää yhtä opetusmenetelmääoppilas käyttää useampaa tarkoituksenmukaista opetusmenetelmääoppilaan käyttämät opetusmenetelmät soveltuvat hyvin tilanteeseen ja ovat monipuolisia
musiikin käyttöharjoitteilla on yhteys käytettyyn musiikkiinkäytetty musiikki soveltuu hyvin harjoitteisiinkäytetty musiikki tukee liikkeen ja ilmaisun oppimista
puheella ohjaaminen ja rytmittäminenoppilas puhuu ymmärrettävästi ja pyrkii ohjauksellaan rytmittämään liikettäoppilaan puhe on selkeää ja hän kykenee ohjauksellaan rytmittämään liikettäoppilaan suullinen ilmaisu ja ohjaus ovat selkeästi artikuloituja ja tukevat liikkeen rytmiikan hahmottamista
ajankäyttöoppilas tiedostaa opetuksessaan käytettävissä olevan ajanoppilas on suunnitellut ajankäyttöään pyrkien luomaan opetustuokiosta sopivalla tahdilla etenevän kokonaisuudenoppilas hyödyntää opetusajan tehokkaasti ja kykenee rakentamaan tuokiosta loogisen kokonaisuuden
sovelluskykyoppilas ymmärtää, että tuntisuunnitelmaa voi muokata tilanteen mukaanoppilas kykenee soveltamaan tuntisuunnitelmaansa tilanteen ja ryhmän edellyttämällä tavallaoppilas reagoi herkästi muuttuviin tuntitilanteisiin suunnitelmaansa soveltaen ja pyrkii yksilöllistämään opetustaan
sosiaaliset taidotoppilas kykenee luomaan kontaktin opetettaviinsaoppilaan suhde opetettaviin on positiivinen ja avoinoppilaan suhde opetettaviin on innostava ja vastavuoroisuuteen kannustava
reflektointikykyoppilas on tietoinen siitä, että oman toiminnan tarkastelu on tärkeää opettamaan oppimisessaoppilas kykenee havainnoimaan omaa toimintaansa ja asettamaan sille tavoitteitaoppilas kykenee tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti ja osaa asettaa itselleen kehitystavoitteita
omien tavoitteiden saavuttaminenoppilas on saavuttanut tavoitteensa osittainoppilas on saavuttanut tavoitteensaoppilas on saavuttanut tavoitteensa erityisen hyvin
motivoituneisuus  oppilas on työskennellyt pitkäjänteisesti prosessin ajanoppilas on työskennellyt prosessin ajan motivoituneesti ja innokkaastioppilas on työskennellyt prosessin ajan erittäin motivoituneesti ja omaehtoisesti
itsenäinen työskentelyoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi ohjattunaoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi itsenäisesti työskennellenoppilas on työskennellyt koko lopputyön prosessin ajan aktiivisesti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
ohjauksen hyödyntäminenoppilaalla on ollut yhteys ohjaavaan opettajaan prosessin aikanaoppilas on kyennyt hyödyntämään ohjaavalta opettajalta saamaansa palautetta prosessin aikanaoppilaan suhde ohjaavaan opettajaan on ollut aktiivinen ja avoin
tehtävänannon noudattaminen  oppilas on pyrkinyt noudattamaan annettua tehtävänantoaoppilas on noudattanut annettua tehtävänantoaoppilas on noudattanut annettua tehtävänantoa erinomaisesti
raportointioppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti ja selkeästi kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti kuvailevan raportin, jossa kykenee pohtimaan oman osaamisensa kehittymistä