Tanssihistorian essee lopputyönä

  • Tutustu tanssin lajiin, tanssitaiteilijaan, tanssitaiteen suuntaukseen, tanssi-ilmiöön tms. oman valintasi mukaan.
  • Kerro ilmiöstä tai henkilöstä asiatyylisesti omin sanoin
  • Sijoita ilmiö laajempaan yhteyteen taiteessa ja yhteiskunnassa sekä pohdi sen merkitystä historiallisesti ja nykypäivänä
  • Käytä vähintään kolmea lähdettä ja viittaa lähteisiin tekstissä
  • Esseen tulee sisältää sisällysluettelo ja lähdeluettelo
  • Jaa kirjoitelma kappaleisiin väliotsikoita käyttämällä
  • Kirjoitelman pituus poislukien sisällys- ja lähdeluettelo on noin 3-5 liuskaa, fonttikoko 11 tai 12, riviväli 1,5.
  • Sisällytä päiväkirja kirjoitelmasi kappaleeksi tai liitteeksi

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

 ++++++
aiheeseen perehtyminenoppilas on tutustunut valitsemaansa aiheeseenoppilas on perehtynyt valitsemaansa aiheeseen ja kykenee kertomaan siitä asiantuntevastioppilas on perehtynyt aiheeseen syvällisesti ja kykenee tarkastelemaan sitä useammasta näkökulmasta 
lähteiden valintaoppilas on löytänyt useampia valitsemaansa aiheeseen liittyviä lähteitäoppilaan käyttämät lähteet ovat asianmukaisia ja luotettaviaoppilaan käyttämät lähteet ovat luotettavia ja mielenkiintoisia ja tuovat moninäkökulmaisuutta
lähteiden käyttöoppilas on käyttänyt valitsemiaan lähteitä kirjoitelmansa tukenaoppilas käyttää tekstissään lähdemateriaalia tarkoituksenmukaisesti ja olennaiseen keskittyenoppilas hyödyntää tekstissään monipuolisesti lähdemateriaalia ja kykenee keskustelemaan pohjatekstien kanssa
viittaustekniikkaoppilas viittaa kirjoitelmassaan valitsemiinsa lähteisiinoppilas viittaa kirjoitelmassaan valitsemiinsa lähteisiin johdonmukaisella tavallaoppilas viittaa kirjoitelmassaan valitsemiinsa lähteisiin johdonmukaisella tavalla ja kykenee erottelemaan selkeästi omat ja lähdekirjallisuudesta esiin nostamansa ajatukset
kirjoitelman jäsentelyoppilas on jäsentänyt aihettaan jakamalla tekstin kappaleisiin ja laatimalla sisällysluettelonoppilas on kyennyt luomaan tekstiin selkeän ja loogisen rakenteen oppilas on jaksottanut tekstinsä oivaltavasti ja kappaleiden välillä on sidoksisuutta
kokonaisuuden hallinta ja rajausoppilas on tavoitellut tekstissään kokonaiskuvaa valitsemastaan aiheestaoppilas on tekstissään hahmottanut valitsemansa aihekokonaisuuden hyvinoppilas on valinnut selkeän aihekokonaisuuden ja rajannut tekstinsä perustellusti
kontekstioppilas on pyrkinyt liittämään aiheensa laajempaan asiayhteyteenoppilas on kyennyt sitomaan aiheensa laajempaan asiayhteyteenoppilas käsittelee aihettaan kontekstisidonnaisesti ja monipuolisesti
näkemys ja tulkintaoppilas on eritellyt tekstissään omia näkemyksiäänoppilas on muodostanut aiheeseen selkeän näkökulmanoppilaan näkökulma ja aiheen tulkinta ovat pohdiskelevia, kriittisiä ja vuoropuheluun pyrkiviä
omien tavoitteiden saavuttaminenoppilas on saavuttanut tavoitteensa osittainoppilas on saavuttanut tavoitteensaoppilas on saavuttanut tavoitteensa erityisen hyvin
motivoituneisuus  oppilas on työskennellyt pitkäjänteisesti prosessin ajanoppilas on työskennellyt prosessin ajan motivoituneesti ja innokkaastioppilas on työskennellyt prosessin ajan erittäin motivoituneesti ja omaehtoisesti
itsenäinen työskentelyoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi ohjattunaoppilas on saanut lopputyön prosessin valmiiksi itsenäisesti työskennellenoppilas on työskennellyt koko lopputyön prosessin ajan aktiivisesti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
ohjauksen hyödyntäminenoppilaalla on ollut yhteys ohjaavaan opettajaan prosessin aikanaoppilas on kyennyt hyödyntämään ohjaavalta opettajalta saamaansa palautetta prosessin aikanaoppilaan suhde ohjaavaan opettajaan on ollut aktiivinen ja avoin
tehtävänannon noudattaminen  oppilas on pyrkinyt noudattamaan annettua tehtävänantoaoppilas on noudattanut annettua tehtävänantoaoppilas on noudattanut annettua tehtävänantoa erinomaisesti
raportointioppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti ja selkeästi kuvailevan raportinoppilas on kirjoittanut ja palauttanut lopputyöprosessia analyyttisesti kuvailevan raportin, jossa kykenee pohtimaan oman osaamisensa kehittymistä