Arvot

Jyväskylän Tanssiopiston toimintaa ohjaavat arvot perustuvat taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyyn arvopohjaan. Arvoja tarkastellaan säännöllisin väliajoin, tarkastelussa otetaan huomioon taiteen perusopetuksen yleisten periaatteiden lisäksi henkilökunnan, oppilaiden sekä Jyväskylän tanssiyhdistys ry:n näkökulmat.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Jyväskylän Tanssiopiston arvot

Opetustoiminta

Ammattitaitoinen tanssin taiteen perusopetus
Tanssin moninaisuuden arvostaminen
Kannustava ja avoin ilmapiiri
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Oppilaat

Yksilöllisyyden arvostaminen
Luovuuteen rohkaiseminen
Osallistavuus ja oppilaslähtöisyys
Kokonaisvaltainen kasvu ja hyvinvointi
Terveelliset elämäntavat

Turvallisemman tilan periaatteet

Organisaatio

Henkilökunnan hyvinvointi ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen
Vuorovaikutus oppilaiden ja vanhempien kanssa
Aktiivisuus tanssin kentällä
Taiteiden välinen yhteistyö
Ekologisuus ja kestävä kehitys

Kestävän kehityksen suunnitelma